In Bossmode 646027 Unsplash

Algemene voorwaarden

Defin­i­ties
In deze voor­waar­den wordt onder de vol­gende begrip­pen ver­staan:

Voor­waar­den

Algemene voor­waar­den LEAPLINES B.V.

LEAPLINES

Leaplines B.V., geves­tigd te Ams­ter­dam, geves­tigd in B. Ams­ter­dam, B1 — 2.k.5. Johan Huizin­galaan 763a, 1066 VH, Ams­ter­dam, ingeschreven in het Han­del­sreg­is­ter van de Kamer van Koo­phan­del onder num­mer 63758911.

Opdracht

De spec­i­fieke schriftelijke opdracht tot het lev­eren van goed­eren en/​of dien­sten door LEAPLINES.

Opdracht­gev­er

De natu­urlijke- of rechtsper­soon die met wie LEAPLINES een Overeenkomst aan­gaat.

Overeenkomst

De schriftelijke samen­stelling en elke wijzig­ing of aan­vulling daarop van de afsprak­en tussen Opdracht­gev­er en LEAPLINES gericht op het uitvo­eren van een Opdracht.

Pro­gram­matu­ur

De soft­ware of (mobile) appli­catie die in het kad­er van de overeenkomst door LEAPLINES is ontwikkeld en/​of aan Opdracht­gev­er ter beschikking wordt gesteld.

SaaS, SaaS-dienst

Het door LEAPLINES ​‘op afs­tand’ beschik­baar stellen en beschik­baar houden van Pro­gram­matu­ur aan Opdracht­gev­er via inter­net of een ander datanetwerk, zon­der dat aan Opdracht­gev­er een fysieke drager met de des­be­tr­e­f­fende pro­gram­matu­ur wordt ver­strekt.

Alge­meen

Deze algemene voor­waar­den zijn van toepass­ing op alle aan­biedin­gen en overeenkom­sten waar­bij LEAPLINES goed­eren en/​of dien­sten van welke aard en onder welke benam­ing dan ook aan Opdracht­gev­er lev­ert.

Afwijkin­gen van en aan­vullin­gen op deze algemene voor­waar­den zijn slechts geldig indi­en deze schriftelijk tussen par­ti­jen zijn overeengekomen.

De toepas­selijkheid van inkoop- of andere voor­waar­den van Opdracht­gev­er wordt uit­drukke­lijk van de hand gewezen.

Indi­en enige bepal­ing van deze algemene voor­waar­den nietig is of verni­etigd wordt, bli­jven de overige bepalin­gen van deze algemene voor­waar­den onver­min­derd van kracht. LEAPLINES en Opdracht­gev­er tre­den in dat geval in over­leg met het doel nieuwe bepalin­gen ter ver­vang­ing van de nietige of verni­etigde bepalin­gen overeen te komen.

Aan­biedin­gen

Alle aan­biedin­gen en andere uitin­gen van LEAPLINES zijn vri­jbli­jvend, ten­z­ij door lever­anci­er schriftelijk anders is aangegeven. Opdracht­gev­er staat in voor de juis­theid en volledigheid van de door of namens hem aan LEAPLINES ver­strek­te gegevens waarop LEAPLINES zijn aan­bied­ing heeft gebaseerd.

Pri­jzen

Alle pri­jzen zijn exclusief omzetbe­last­ing (BTW) en andere heffin­gen welke van over­hei­dswege zijn opgelegd. Alle door LEAPLINES ken­baar gemaak­te pri­jzen zijn steeds in Euro’s en Opdracht­gev­er dient alle betalin­gen in Euro’s te vol­doen.

In de Overeenkomst tussen par­ti­jen wordt aangegeven welke par­tij zorgdraagt voor de ter beschikking stelling van leer- en hulp­mid­de­len, en welke par­tij de kosten daar­voor draagt. De ver­schuldigde bedra­gen wor­den door Opdracht­gev­er betaald vol­gens de overeengekomen dan wel op de fac­tu­ur ver­melde betal­ingscon­di­ties.

Opdracht­gev­er is niet gerechtigd tot opschort­ing van enige betal­ing en even­min tot ver­reken­ing van ver­schuldigde bedra­gen.

Bij gebreke van een overeengekomen betal­ingss­chema zijn alle bedra­gen die betrekking hebben op de overeengekomen lev­er­ing van goed­eren en dien­sten door LEAPLINES telkens per kalen­der­maand achter­af ver­schuldigd.

In de pri­js voor eventuele ontwikkel­w­erkza­amhe­den is tevens de ver­goed­ing voor het recht tot gebruik van de pro­gram­matu­ur gedurende de loop­ti­jd van de overeenkomst begrepen.

LEAPLINES kan ver­lan­gen dat Opdracht­gev­er vóór de aan­vang van de Overeenkomst de ter zake ver­schuldigde ver­goedin­gen betaalt.

Uitvo­er­ing dienst

LEAPLINES ver­richt de SaaS-dienst slechts in opdracht van Opdracht­gev­er. Het staat Opdracht­gev­er niet vrij der­den gebruik te lat­en mak­en van de door LEAPLINES ver­leende dien­sten op het gebied van SaaS.

LEAPLINES kan wijzigin­gen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aan­bren­gen. Indi­en dergelijke wijzigin­gen een veran­der­ing van de bij Opdracht­gev­er geldende pro­ce­dures tot gevolg heeft, zal LEAPLINES Opdracht­gev­er hierover zo tijdig mogelijk inlicht­en en komen de kosten van deze veran­der­ing voor reken­ing van Opdracht­gev­er. In dat geval kan Opdracht­gev­er de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijzig­ing in werk­ing treedt, ten­z­ij deze wijzig­ing ver­band houdt met wijzigin­gen in rel­e­vante wet­gev­ing of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of LEAPLINES de kosten van deze wijzig­ing voor zijn reken­ing neemt.

LEAPLINES kan de SaaS-dienst geheel of gedeel­telijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor pre­ven­tief, cor­rec­tief of adap­tief onder­houd of andere vor­men van ser­vice. LEAPLINES zal de buitenge­bruik­stelling niet langer lat­en duren dan noodza­ke­lijk en deze zo mogelijk buiten kan­toor­ti­j­den lat­en plaatsvin­den.

Beschik­baarstelling

Onver­wi­jld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdracht­gev­er alle in zijn bez­it zijnde exem­plaren van de pro­gram­matu­ur aan LEAPLINES retourneren.

Slechts indi­en dit schriftelijk is overeengekomen, zal de bron­code van de pro­gram­matu­ur en de bij de ontwik­kel­ing van de pro­gram­matu­ur gemaak­te tech­nis­che doc­u­men­tatie aan Opdracht­gev­er ter beschikking wor­den gesteld, in welk geval Opdracht­gev­er gerechtigd zal zijn wijzigin­gen in de pro­gram­matu­ur aan te bren­gen.

LEAPLINES is niet gehouden tot terbeschikking­stelling van de voor het gebruik en/​of onder­houd van de pro­gram­matu­ur ben­odigde hulp­pro­gram­matu­ur en pro­gram­ma- of data­bib­lio­theken.

Verzuim

Bij gebrek aan betal­ing door Opdracht­gev­er uiter­lijk bin­nen 30 dagen na fac­tu­ur­da­tum zal het ver­schuldigd bedrag van rechtswege en zon­der vooraf­gaande inge­brekestelling ver­hoogd wordt met een rente gelijk aan 1% per maand. Bij het in gebreke bli­jven één of meer uit­staande vorderin­gen ten aanzien van LEAPLINES te vol­doen, kan LEAPLINES de verdere uitvo­er­ing van haar Opdracht opschort­en tot vol­doen­ing van de open­staande fac­turen, inclusief eventuele kosten.

Zodra Opdracht­gev­er in verzuim is, komen voor zijn reken­ing alle schade en kosten die daaruit voortvloeien, waaron­der aan­man­ings-, gerechtelijke en buiten­gerechtelijke incas­sokosten. LEAPLINES heeft het recht voor iedere noodza­ke­lijk­er­wi­js aan opdracht­gev­er ver­zon­den aan­man­ing een ver­goed­ing van € 25,00 te bereke­nen. Op het moment dat opdracht­ne­mer de incas­so aan een derde over­draagt, wordt opdracht­gev­er aan opdracht­ne­mer een bedrag ver­schuldigd ter zake van de door de opdracht­ne­mer als­dan aan die derde te betal­en buiten­gerechtelijke kosten, gelijk aan 15% van het open­staande bedrag met een min­i­mum van € 45,00, zulks onver­min­derd de verdere kosten voor invorder­ing.

Vertrouwelijkheid

Opdracht­gev­er en LEAPLINES dra­gen er zorg voor dat alle van de andere par­tij ont­van­gen gegevens waar­van men weet of redelijk­er­wi­js behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim bli­jven. Dit ver­bod geldt niet voor LEAPLINES indi­en en voor zover ver­strekking van de des­be­tr­e­f­fende gegevens aan een derde noodza­ke­lijk is ingevolge een rechter­lijke uit­spraak, een wet­telijk voorschrift of voor de goede uitvo­er­ing van de overeenkomst door LEAPLINES.

Gegevens wor­den in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indi­en als zodanig door een der par­ti­jen zijn aange­duid.

Opdracht­gev­er erkent dat de van LEAPLINES afkom­stige pro­gram­matu­ur steeds een vertrouwelijk karak­ter heeft en dat deze bedri­jf­s­ge­heimen van LEAPLINES, van diens toelever­anciers of de pro­du­cent van de pro­ducten bevat.

Pri­va­cy en gegevens­bescherming

Voor de uitvo­er­ing van de Overeenkomst, het vol­doen aan de daar­bij ver­bon­den admin­is­tratieve ver­plichtin­gen, het ver­lenen van toe­gang tot het plat­form, ver­w­erkt LEAPLINES per­soon­s­gegevens die door Opdracht­gev­er wor­den gedeeld.

Ter zake van het ver­w­erken van per­soon­s­gegevens sluiten Par­ti­jen een ver­w­erk­ersovereenkomst. Deze ver­w­erk­ersovereenkomst is inte­graal onderdeel van de door Par­ti­jen gemaak­te afsprak­en.

LEAPLINES tre­ft de nodi­ge tech­nis­che en organ­isatorische maa­trege­len om de per­soon­s­gegevens te bescher­men tegen ver­lies of enige andere vorm van onrecht­matige ver­w­erk­ing, daar­bij reken­ing houdend met de stand van de tech­niek en de aard van de ver­w­erk­ing.

Voor meer infor­matie over hoe LEAPLINES omgaat met de aan haar ter beschikking gestelde per­soon­s­gegevens, ver­wi­jzen u naar onze Pri­va­cy verk­lar­ing op onze web­site (https://www.leaplines.com/disclaimer) eigen­dom­srecht­en
Ten­z­ij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt LEAPLINES of haar licentiegever(s) alle de auteursrecht­en en alle andere recht­en van intel­lectuele en/​of indus­triële eigen­dom op de door haar – al dan niet via elek­tro­n­is­che weg – gedane en/​of ver­strek­te en/​of gepro­duceerde offertes, pro­ducten, ontwer­pen, afbeeldin­gen, tekenin­gen, pro­gram­matu­ur, mate­ri­aal, enz.

Alle recht­en van intel­lectuele eigen­dom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan Opdracht­gev­er ter beschikking gestelde pro­gram­matu­ur, web­sites, databe­standen, appa­ratu­ur, oplei­d­ings-, toets- en overige mate­ri­aal zoals analy­ses, ontwer­pen, doc­u­men­tatie, rap­porten, offertes, eve­nals voor­berei­dend mate­ri­aal daar­van, berusten uit­slui­tend bij LEAPLINES, diens licen­tiegev­ers of diens toelever­anciers. Opdracht­gev­er verkri­jgt de gebruik­srecht­en die bij deze algemene voor­waar­den, de schriftelijk tussen par­ti­jen ges­loten overeenkomst en de wet uit­drukke­lijk zijn toegek­end.

Een aan Opdracht­gev­er toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, kan niet wor­den over­dra­gen, noch wor­den ver­pand en kan niet in sub-licen­tie wor­den gegeven.

Alle de recht­en op de in lid 1 genoemde pro­ducten bli­jven eigen­dom van LEAPLINES ongeacht of aan de opdracht­gev­er voor de ver­vaardig­ing ervan kosten in reken­ing zijn gebracht. Deze pro­ducten mogen geen­szins zon­der vooraf­gaande uit­drukke­lijke schriftelijke toestem­ming van LEAPLINES wor­den verveelvoudigd, open­baarge­maakt, gebruikt of opges­la­gen.

De overtred­ing van het­geen onder lid 1 en 2 wordt bepaald resul­teert in een het ver­beuren van een onmid­del­lijk en zon­der vooraf­gaande inge­brekestelling opeis­bare boete van € 15.000,-. Deze boete kan naast schade­v­er­goed­ing op grond van de wet wor­den gevorderd.

Aansprake­lijkheid

LEAPLINES is jegens de Opdracht­gev­er slechts aansprake­lijk voor schade die het voorzien­bare en recht­streekse gevolg is van een toereken­bare teko­rtkom­ing aan de zijde van LEAPLINES in de uitvo­er­ing van zijn ver­plichtin­gen van de overeenkomst tussen haar en de Opdracht­gev­er. Iedere vorm van gevol­gschade, ged­erfde winst, of indi­recte schade, waaron­der onder meer ver­staan wordt: bedri­jf­ss­chade, ver­trag­ingss­chade (anders dan wet­telijke rente), schade wegens waarde­v­er­min­der­ing, ged­erfd genot, ged­erfde winst, of gele­den ver­lies, schade aan (goed­eren van) der­den, lad­ingschade en per­soon­lijke of imma­ter­iële schade zijn van ver­goed­ing uit­ges­loten. Eve­neens is uit­ges­loten de aansprake­lijkheid van LEAPLINES ver­band houdende met ver­mink­ing, verni­etig­ing of ver­lies van gegevens of doc­u­menten.

Voor zover LEAPLINES, uit hoofde van het hier­voor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te ver­goe­den betre­ft het uit­slui­tend die schade waarte­gen LEAPLINES is verzek­erd, althans redelijk­er­wi­js verzek­erd had behoren te zijn, met dien ver­stande dat nim­mer een hoger dan het max­i­maal verzek­erde bedrag voor ver­goed­ing in aan­merk­ing komt.

Ten­z­ij nakom­ing door de LEAPLINES bli­jvend onmo­gelijk is, ontstaat de aansprake­lijkheid van LEAPLINES wegens toereken­bare teko­rtkom­ing in de nakom­ing van een overeenkomst slechts indi­en Opdracht­gev­er LEAPLINES onver­wi­jld schriftelijk in gebreke stelt, waar­bij een redelijke ter­mi­jn voor de zuiv­er­ing van de teko­rtkom­ing wordt gesteld, en LEAPLINES ook na die ter­mi­jn toereken­baar bli­jft teko­rtsch­i­eten in de nakom­ing van zijn ver­plichtin­gen. De inge­brekestelling dient een zo volledig en gede­tailleerd mogelijke omschri­jv­ing van de teko­rtkom­ing te bevat­ten, opdat LEAPLINES in de gele­gen­heid wordt gesteld ade­quaat te rea­geren.

Het bepaalde in dit artikel eve­nals alle andere beperkin­gen en uit­sluitin­gen van aansprake­lijkheid genoemd in deze algemene voor­waar­den gelden mede ten gun­ste van alle (rechts)personen waar­van LEAPLINES zich bij de uitvo­er­ing van de overeenkomst bedi­ent.

Over­ma­cht

Geen van par­ti­jen is gehouden tot het nakomen van enige ver­plicht­ing, daaron­der begrepen enige wet­telijke en/​of overeengekomen garantiev­er­plicht­ing, indi­en hij daar­toe ver­hin­derd is als gevolg van over­ma­cht.

Onder over­ma­cht aan de zijde van LEAPLINES wordt onder meer verstaan:

  • overmacht van toeleveranciers
  • het niet naar behoren nakomen van ver­plichtin­gen van toelever­anciers die door Opdracht­gev­er aan LEAPLINES zijn voorgeschreven 
  • gebrekkigheid van zak­en, appa­ratu­ur, pro­gram­matu­ur of mate­ri­alen van der­den waar­van het gebruik door Opdracht­gev­er aan LEAPLINES is voorgeschreven 
  • over­hei­ds­maa­trege­len 
  • elek­triciteitsstor­ing 
  • stor­ing van inter­net, datanetwerk-of telecommunicatiefaciliteiten
  • oor­log 
  • algemene ver­vo­er­sprob­le­men 

In geval van over­ma­cht, zow­el van bli­jvende als tijdelijke aard, is LEAPLINES gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ont­binden of tijdelijk op te schort­en zon­der dat de opdracht­gev­er en/​of der­den aanspraak of tege­moetkomin­gen en/​of schade­v­er­goed­ing kun­nen doen gelden. 


Garantie

LEAPLINES staat er niet voor in dat de in het kad­er van de SaaS-dienst ter beschikking te houden pro­gram­matu­ur fout­loos is en zon­der onder­brekin­gen func­tion­eert. LEAPLINES zal zich er voor inspan­nen fouten in de pro­gram­matu­ur bin­nen een redelijke ter­mi­jn te her­stellen indi­en en voor zover het pro­gram­matu­ur betre­ft die door LEAPLINES zelf is ontwikkeld en de des­be­tr­e­f­fende gebreken door Opdracht­gev­er gede­tailleerd omschreven schriftelijk bij LEAPLINES zijn gemeld.

LEAPLINES is gerechtigd tijdelijke oplossin­gen dan wel pro­gram­maomwe­gen of prob­leem ver­mi­j­dende beperkin­gen in de pro­gram­matu­ur aan te bren­gen.

Toepas­selijk
Recht
De overeenkom­sten tussen LEAPLINES en Opdracht­gev­er wor­den beheerst door Ned­er­lands recht. Toepas­selijkheid van het Weens Koopver­drag 1980 is uit­ges­loten.

De recht­bank te Ams­ter­dam is bij uit­sluit­ing bevoegd van geschillen ken­nis te nemen, ten­z­ij de wet dwin­gend anders voorschri­jft.

Wijzigin­gen

LEAPLINES heeft het recht om deze algemene voor­waar­den een­z­i­jdig, en zon­der ter zake schadeplichtig te wor­den, te wijzi­gen. Wijzigin­gen gelden ook ten aanzien van reeds ges­loten Overeenkom­sten. Wijzigin­gen wor­den schriftelijk bek­end gemaakt aan Opdracht­gev­er en tre­den in werk­ing 30 dagen na de bek­end­mak­ing, bij de bek­end­mak­ing een andere datum wordt aangegeven. Bij wijzigin­gen heeft Opdracht­gev­er het recht de Overeenkomst te beëindi­gen per de ingangs­da­tum van de nieuwe Algemene Voor­waar­den, ten­z­ij de wijzig­ing van dien aard is dat deze de beëindig­ing van de Overeenkomst niet recht­vaardigt.

De Direc­tie van LEAPLINES, 16 april 2019.

Wanna read more?

Interested? Get in touch!

send an email to debora!